رفتار امام خمینی(ره) در خانواده 5

 

خودم باید کار کنم

 

در جمع نشسته بودیم، می دیدیم که آقا دارند به طرف آشپزخانه می روند. از ایشان سوال می کردیم، می گفتند:

می روم آب بخورم

می گفتیم: "به ما بگویید تا برایتان آب بیاوریم. " می گفتند:مگر خودم نمی توانم این کار را انجام بدهم؟بعد با خنده می گفتند:انسان باید خودکفا باشد.

/ 1 نظر / 19 بازدید